Decongestant

Category

Naphazoline HCl 0.05% w/v, Phenylephrine HCl 0.12% w/v,  Menthol 0.005% w/v, Camphor 0.01% w/v, HPMC 0.25 w/v  Benzalkonium Chloride 0.01% w/v.

HPMC 0.25% w/v, Boric acid 1.25% w/v, Sodium Chloride 0.05% w/v, Chlorbutol 0.5% w/v, Naphazoline HCl 0.056% w/v, Zinc Sulphate 0.012% w/v, Chlorpheniramine Maleate 0.01% w/v