NSAIDs

Category

Nepafenac 0.1% w/v, Benzalkonium Chloride solution IP 0.1%

Bromfenac 0.09 % W/V

Flurbiprofen Sodium 0.03% w/v + HPMC (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) 0.25% W/V