Steroid + Antibiotics

Category

Moxifloxacin 0.5 % w/v + Loteprednol Etabonate 0.5 % w/v without preservative.

[popup_anything id=”3349″]

Moxifloxacin 0.5 % w/v + Prednisolone Acetate 1% w/v

[popup_anything id=”3412″]

Moxifloxacin Hydrochloride 0.5% w/v + Dexamethasone Phosphate 0.1% w/v

[popup_anything id=”3344″]

Tobramycin 0.3% w/v, Flurometholone 0.1% w/v

[popup_anything id=”3428″]