Steroid + Antibiotics

Category

Moxifloxacin 0.5 % w/v + Loteprednol Etabonate 0.5 % w/v without preservative.

Moxifloxacin 0.5 % w/v + Prednisolone Acetate 1% w/v

Moxifloxacin Hydrochloride 0.5% w/v + Dexamethasone Phosphate 0.1% w/v

Tobramycin 0.3% w/v, Flurometholone 0.1% w/v

Ofloxacin 0.3% w/v + Dexamethasone Sod. Phos. 0.1% w/v

Neomicin sulphate 0.5% w/v, Dexamethasone sodium phosphate 0.1% w/v